LCDVToplVRT Class Reference

#include <LCDVToplVRT.h>

List of all members.

Public Member Functions

 LCDVToplVRT ()
 LCDVToplVRT (TVector3 xinit)
 LCDVToplVRT (TObjArray *)
 LCDVToplVRT (TObjArray *, TVector3)
 LCDVToplVRT (const LCDVToplVRT &vrt)
 ~LCDVToplVRT ()
Int_t AddTrack (LCDVToplTRK *, Int_t f_fit=1)
void AddTracks (TObjArray *)
void AddTracks (TObjArray *, Int_t f_fit)
Double_t GetChi2 ()
Double_t GetConfLevel ()
Double_t GetDecayLength (TVector3 x_from)
Double_t GetEpscut ()
Double_t GetErrorDecayLength (TVector3 x_from, TMatrixD &err_from)
void GetErrorMatrixVertex (TMatrixD &em)
TLorentzVector GetFourVector ()
TLorentzVector * GetFourVectorPtr ()
Double_t GetFourVectorPx ()
Double_t GetFourVectorPy ()
Double_t GetFourVectorPz ()
Double_t GetFourVectorE ()
Double_t GetMass ()
Int_t GetMaxtry ()
Double_t GetPchi2 (Int_t itrk)
TLorentzVector GetTrack4MomentumVector (Int_t itrk)
Int_t GetTrackEntries ()
LCDVToplTRKGetTrackAt (Int_t itrk)
TVector3 GetTrackMomentumVector (Int_t itrk)
Double_t GetVertexCharge ()
void GetVertex (TMatrixD &a)
TVector3 GetVertexVector ()
Double_t GetVertexX ()
Double_t GetVertexY ()
Double_t GetVertexZ ()
Double_t GetVsig ()
Double_t GetSortVal ()
Int_t GetMcVrt ()
Int_t RemoveTrackAt (Int_t itrk)
Int_t RemoveTrackAt (Int_t itrk, Int_t f_fit)
Int_t RemoveTrack (LCDVToplTRK *trk)
Int_t RemoveTrack (LCDVToplTRK *trk, Int_t f_fit)
void SetEpsCut (Double_t a)
void SetMaxtry (Int_t a)
void SetVertex (Double_t *)
void SetVertex (TMatrixD &a)
void SetVertex (TVector3)
void SetErrorMatrixVertex (TMatrixD &err)
void SetVsig (Double_t v)
void SetSortVal (Double_t v)
void SetMcVrt (Int_t a)
void SetTrackAt (LCDVToplTRK *trk, Int_t a)
void CalcFourVector ()
void Clean ()
void CompressTracksList ()
void DeleteTracks ()
LCDVToplTRK ** Tracks ()
Int_t IndexOfTrack (LCDVToplTRK *trk)
Int_t VertexFit ()
Int_t VertexFit (TVector3 xvinit)
Int_t FilteringToAddTrack (LCDVToplTRK *trk)
Int_t FilteringToRemoveTrack (LCDVToplTRK *trk)
void SmoothingParameters (LCDVToplTRK *trk, TMatrixD &q)
void linearizeChargedTrack (TMatrixD &a, TMatrixD &b, TMatrixD &h0, TMatrixD &x, TMatrixD &q)
LCDVToplVRToperator= (const LCDVToplVRT &)
LCDVToplVRToperator+= (const LCDVToplVRT &)
Bool_t IsSortable () const
Int_t Compare (const TObject *obj) const

Private Member Functions

void Init (TVector3 xinit)
void Init (TObjArray *tracks, TVector3 xinit)
Int_t Filtering (LCDVToplTRK *trk)

Private Attributes

Int_t m_maxtry
Double_t m_epscut
Int_t m_ntrk
LCDVToplTRKm_track_list [100]
Double_t m_fitparm [3]
 array of pointers to track
Double_t m_error [6]
TLorentzVector m_a4vec
Double_t m_qvtx
Double_t m_chisquared
Double_t m_vsig
Double_t m_sortval
Int_t m_mcvrt


Detailed Description

Definition at line 20 of file LCDVToplVRT.h.


Constructor & Destructor Documentation

LCDVToplVRT::LCDVToplVRT  ) 
 

LCDVToplVRT::LCDVToplVRT TVector3  xinit  ) 
 

Definition at line 21 of file LCDVToplVRT.cxx.

References Init().

00021                    {
00022  Init(xinit);
00023 }

LCDVToplVRT::LCDVToplVRT TObjArray *   ) 
 

Definition at line 25 of file LCDVToplVRT.cxx.

References Init().

00025                      {
00026  Init(tracks,TVector3(0.0,0.0,0.0));
00027 }

LCDVToplVRT::LCDVToplVRT TObjArray *  ,
TVector3 
 

Definition at line 29 of file LCDVToplVRT.cxx.

References Init().

00029                             {
00030  Init(tracks,xinit);
00031 }

LCDVToplVRT::LCDVToplVRT const LCDVToplVRT vrt  ) 
 

Definition at line 33 of file LCDVToplVRT.cxx.

References m_epscut, m_maxtry, m_ntrk, and m_track_list.

00033                        {
00034  m_maxtry  = vrt.m_maxtry;
00035  m_epscut  = vrt.m_epscut;
00036  m_ntrk   = vrt.m_ntrk;
00037  Int_t i;
00038  for (i=0 ; i < 100 ; i++) {
00039   m_track_list[i]=vrt.m_track_list[i];
00040  }
00041  for (i=0 ; i < 3 ; i++) {
00042   m_fitparm[i] = vrt.m_fitparm[i];
00043  }
00044  for (i=0 ; i < 6 ; i++) {
00045   m_error[i]  = vrt.m_error[i];
00046  }
00047  m_a4vec   = vrt.m_a4vec;
00048  m_qvtx   = vrt.m_qvtx;
00049  m_chisquared= vrt.m_chisquared;
00050  m_vsig   = vrt.m_vsig;
00051  m_sortval  = vrt.m_sortval;
00052  m_mcvrt   = vrt.m_mcvrt;
00053 }

LCDVToplVRT::~LCDVToplVRT  ) 
 

Definition at line 55 of file LCDVToplVRT.cxx.

00055             {
00056  // if (m_fitparm) delete m_fitparm;
00057  // m_fitparm=0;
00058  // if (m_error)  delete m_error;
00059  // m_error =0;
00060 }


Member Function Documentation

Int_t LCDVToplVRT::AddTrack LCDVToplTRK ,
Int_t  f_fit = 1
 

Definition at line 374 of file LCDVToplVRT.cxx.

References GetTrackAt(), and GetTrackEntries().

Referenced by AddTracks(), LCDVToplGhost::CheckV0Vertex(), LCDVTopl::CheckV0Vertex(), LCDVTopl::FindVertices(), Init(), LCDVTopl::MergeVertex(), and operator+=().

00374                             {
00375  Int_t ntrks_prev=GetTrackEntries();
00376 
00377  Bool_t f_same_track=kFALSE;
00378  Int_t itrk=0;
00379  for (itrk=0 ; itrk < ntrks_prev ; itrk++) {
00380   if (trk == GetTrackAt(itrk)) {
00381    f_same_track = kTRUE;
00382    break;
00383   }
00384  }
00385  if (f_same_track) { return 0; }
00386 
00387  m_qvtx += trk->GetCharge();
00388 
00389  if (m_ntrk < 99) {
00390   m_track_list[m_ntrk++]=trk;
00391 
00392   if (trk->GetTrackID() >= 0 && f_fit > 0) {
00393    if (FilteringToAddTrack(trk) < 0) {
00394     cout<<"Something wrong FilteringToAddTrack vrt="<<this<<" "
00395       <<"trk="<<trk<<" "
00396       <<endl;
00397     return -1;
00398    }
00399   }
00400   return 0;
00401  } else {
00402   fprintf(stderr,"LCDVToplVRT::AddTrack # of tracks is over 100!\n");
00403   return -2;
00404  }
00405 }

void LCDVToplVRT::AddTracks TObjArray *  ,
Int_t  f_fit
 

Definition at line 412 of file LCDVToplVRT.cxx.

References AddTrack().

00412                               {
00413  Int_t    ntrks=addtracks->GetEntries();
00414  LCDVToplTRK* trk =0;
00415  for (Int_t i=0 ; i < ntrks ; i++) {
00416   trk=(LCDVToplTRK*)(addtracks->At(i));
00417   AddTrack(trk,f_fit);
00418  }
00419 }

void LCDVToplVRT::AddTracks TObjArray *   ) 
 

Definition at line 408 of file LCDVToplVRT.cxx.

00408                         {
00409  AddTracks(addtracks,1);
00410 }

void LCDVToplVRT::CalcFourVector  ) 
 

Definition at line 500 of file LCDVToplVRT.cxx.

References GetTrack4MomentumVector(), m_a4vec, and m_ntrk.

Referenced by LCDVToplGhost::CheckV0Vertex(), and LCDVTopl::CheckV0Vertex().

00500                 {
00501  m_a4vec.SetXYZT(0.0,0.0,0.0,0.0);
00502  for (Int_t i=0 ; i < m_ntrk ; i++) {
00503   m_a4vec += GetTrack4MomentumVector(i);
00504  }
00505 }

void LCDVToplVRT::Clean  ) 
 

Definition at line 136 of file LCDVToplVRT.cxx.

References Init().

Referenced by LCDVToplGhost::CheckV0Vertex(), and LCDVTopl::CheckV0Vertex().

00136             {
00137  Init(TVector3(0,0,0));
00138 }

Int_t LCDVToplVRT::Compare const TObject *  obj  )  const [inline]
 

Definition at line 130 of file LCDVToplVRT.h.

00130                      {
00131   if    (m_sortval < ((LCDVToplVRT*)obj)->GetSortVal()) {
00132    return -1;
00133   } else if (m_sortval > ((LCDVToplVRT*)obj)->GetSortVal()) {
00134    return +1;
00135   } else {
00136    return 0;
00137   }
00138  }

void LCDVToplVRT::CompressTracksList  ) 
 

Definition at line 476 of file LCDVToplVRT.cxx.

References m_ntrk, and m_track_list.

00476                   {
00477  Int_t nzero=0;
00478  for (Int_t i=0 ; i < m_ntrk ; i++) {
00479   if(m_track_list[i] == 0) {
00480    nzero++;
00481    continue;
00482   }
00483   if (nzero == 0) continue;
00484   m_track_list[i-nzero]=m_track_list[i];
00485  }
00486  m_ntrk -= nzero;
00487 }

void LCDVToplVRT::DeleteTracks  )  [inline]
 

Definition at line 108 of file LCDVToplVRT.h.

References m_ntrk, and m_track_list.

00108            { 
00109   for (Int_t itrk=0 ; itrk < m_ntrk ; itrk++) {
00110    delete m_track_list[itrk];
00111   }
00112  }

Int_t LCDVToplVRT::Filtering LCDVToplTRK trk  )  [private]
 

Int_t LCDVToplVRT::FilteringToAddTrack LCDVToplTRK trk  ) 
 

Definition at line 507 of file LCDVToplVRT.cxx.

References LCDVToplTRK::GetTrackParameter(), and GetVertex().

Referenced by VertexFit().

00507                            {
00508  //Kalman Filter -- add track to vertex
00509 
00510  Int_t i=0;
00511  Double_t det_tmp=0;
00512 
00513  //  setup vertex position.
00514  TMatrixD x0(3,1); GetVertex(x0);
00515 
00516  //  setup track parameter and its error
00517  TMatrixD p0(5,1);
00518  for (i=0 ; i < 5 ; i++) { p0(i,0)=trk->GetTrackParameter(i); }
00519  TMatrixD g(5,5);
00520  trk->GetErrorMatrix(g);
00521  g.Invert(&det_tmp);
00522  if (det_tmp == 0) {
00523   cout<<"g inv. fault!! in LCDVToplVRT::FilteringToAddTrack"<<endl;
00524   g.Print();
00525   return -1;
00526  }
00527  //  setup inverse of covariance error matrix
00528  // TMatrixD cinv(TMatrixD::kInverted,m_error);
00529  TMatrixD cinv(3,3);GetErrorMatrixVertex(cinv);
00530  cinv.Invert(&det_tmp);
00531  if (det_tmp == 0) {
00532   cout<<"cinv inv. fault!! in LCDVToplVRT::FilteringToAddTrack"<<endl;
00533   cinv.Print();
00534   return -1;
00535  }
00536 
00537  //  setup vertex momentum.
00538  TMatrixD q0(3,1);
00539  q0(0,0) = p0(2,0); q0(1,0) = p0(1,0); q0(2,0) = p0(4,0);
00540 
00541  Double_t xc =-(p0(0,0) + 1.0/p0(2,0))*TMath::Sin(p0(1,0));
00542  Double_t yc = (p0(0,0) + 1.0/p0(2,0))*TMath::Cos(p0(1,0));
00543  Double_t ac = TMath::Sqrt(xc*xc + yc*yc);
00544  Double_t xxc= x0(0,0) - xc;
00545  Double_t yyc= x0(1,0) - yc;
00546  Double_t axc= TMath::Sqrt(xxc*xxc + yyc*yyc);
00547  Double_t dfi= TMath::ASin(-xc/ac*yyc/axc+yc/ac*xxc/axc);
00548  q0(1,0) = q0(1,0) + dfi;
00549 
00550  //  loop over till chi**2 is converged.
00551  TMatrixD a(5,3);
00552  TMatrixD b(5,3);
00553  TMatrixD h0(5,1);
00554  TMatrixD x(x0);
00555  TMatrixD q(q0);
00556  TMatrixD mcov(3,3);
00557  Double_t dcsold=1e20;
00558  Double_t chisq=0;
00559  Int_t iteration=0;
00560  TMatrixD x_save(x);
00561  TMatrixD q_save(q);
00562  TMatrixD mcov_save(mcov);
00563  Double_t chisq_save=1e20;
00564  for (iteration=0; iteration < m_maxtry ; iteration++) {
00565   linearizeChargedTrack(a,b,h0,x,q);
00566 
00567   TMatrixD g_b(g,TMatrixD::kMult,b);
00568   TMatrixD w(b,TMatrixD::kTransposeMult,g_b);
00569   w.Invert(&det_tmp);
00570   if (det_tmp == 0) {
00571    cout<<"w inv. fault!! in LCDVToplVRT::FilteringToAddTrack"<<" "
00572      <<"iteration="<<iteration<<" "
00573      <<endl;
00574    w.Print();
00575    if (iteration == 0) {
00576     g.Print();
00577     b.Print();
00578     a.Print();
00579     h0.Print();
00580     x.Print();
00581     q.Print();
00582    }
00583    // Iteration step is diverged...return the best fit...
00584    x   = x_save;
00585    q   = q_save;
00586    mcov = mcov_save;
00587    chisq = chisq_save;
00588    break;
00589   }
00590   TMatrixD  bTg(b,TMatrixD::kTransposeMult,  g);
00591   TMatrixD  wbTg(w,TMatrixD::kMult    , bTg);
00592   TMatrixD bwbTg(b,TMatrixD::kMult    , wbTg);
00593   TMatrixD gbwbTg(g,TMatrixD::kMult    ,bwbTg);
00594   TMatrixD gb(g); gb -= gbwbTg;
00595   TMatrixD gba(gb,TMatrixD::kMult,a);
00596   TMatrixD cov(a,TMatrixD::kTransposeMult,gba); cov += cinv;
00597   cov.Invert(&det_tmp);
00598   if (det_tmp == 0) {
00599    cout<<"cov inv. fault!! in LCDVToplVRT::FilteringToAddTrack"<<" "
00600      <<"iteration="<<iteration<<" "
00601      <<endl;
00602    cov.Print();
00603    // Iteration step is diverged...return the best fit...
00604    x   = x_save;
00605    q   = q_save;
00606    mcov = mcov_save;
00607    chisq = chisq_save;
00608    break;
00609   }
00610   mcov=cov;
00611 
00612   TMatrixD p0h0(p0); p0h0 -= h0;
00613   TMatrixD gbp0h0(gb,TMatrixD::kMult,p0h0);
00614   TMatrixD aTgbp0h0(a,TMatrixD::kTransposeMult,gbp0h0);
00615   TMatrixD mtmp(cinv,TMatrixD::kMult,x0); mtmp += aTgbp0h0;
00616   x.Mult(cov,mtmp);
00617 
00618   TMatrixD ax(a,TMatrixD::kMult,x);
00619   TMatrixD p0h0ax(p0h0); p0h0ax -= ax;
00620   TMatrixD gp0h0ax(g,TMatrixD::kMult,p0h0ax);
00621   TMatrixD bTgp0h0ax(b,TMatrixD::kTransposeMult,gp0h0ax);
00622   q.Mult(w,bTgp0h0ax);
00623 
00624   TMatrixD bq(b,TMatrixD::kMult,q);
00625   TMatrixD r(p0h0ax); r -= bq;
00626   TMatrixD gr(g,TMatrixD::kMult,r);
00627   TMatrixD rgr(r,TMatrixD::kTransposeMult,gr);
00628   TMatrixD xx0(x); xx0 -= x0;
00629   TMatrixD cinvxx0(cinv,TMatrixD::kMult,xx0);
00630   TMatrixD mdeltachi2(xx0,TMatrixD::kTransposeMult,cinvxx0);
00631   mdeltachi2 += rgr;
00632   chisq=mdeltachi2(0,0);
00633 
00634   if (iteration > 0 && TMath::Abs(chisq-dcsold) < m_epscut) break;
00635 
00636   // Iteration step is diverged...return the best fit...
00637   if (chisq > 1.3*dcsold) {
00638    // cout<<"chisq > dcsold in LCDVToplVRT::FilteringToAddTrack"<<endl;
00639    // cout<<"   "
00640    // <<"iteration="<<iteration<<" "
00641    // <<"chisq="<<chisq<<" "
00642    // <<"dcsold="<<dcsold<<" "
00643    // <<endl;
00644    x   = x_save;
00645    q   = q_save;
00646    mcov = mcov_save;
00647    chisq = chisq_save;
00648    break;
00649   }
00650 
00651   if (iteration == 0 || chisq < chisq_save) {
00652    x_save=x;
00653    q_save=q;
00654    mcov_save=mcov;
00655    chisq_save=chisq;
00656   }
00657 
00658   dcsold=chisq;
00659  }
00660 
00661  //  save new vertex infomation.
00662  SetVertex(x);
00663  SetErrorMatrixVertex(mcov);
00664  m_chisquared += chisq;
00665  // m_qvtx    += trk->GetCharge();
00666 
00667  return iteration;
00668 
00669 }

Int_t LCDVToplVRT::FilteringToRemoveTrack LCDVToplTRK trk  ) 
 

Definition at line 671 of file LCDVToplVRT.cxx.

References LCDVToplTRK::GetTrackParameter(), and GetVertex().

00671                              {
00672  //Kalman Filter -- remove track from vertex
00673 
00674  Int_t i=0;
00675  Double_t det_tmp=0;
00676 
00677  //  setup vertex position.
00678  TMatrixD x0(3,1); GetVertex(x0);
00679 
00680  //  setup track parameter and its error
00681  TMatrixD p0(5,1);
00682  for (i=0 ; i < 5 ; i++) { p0(i,0)=trk->GetTrackParameter(i); }
00683  TMatrixD g(5,5);
00684  trk->GetErrorMatrix(g);
00685  g.Invert(&det_tmp);
00686  if (det_tmp == 0) {
00687   cout<<"g inv. fault!! in LCDVToplVRT::FilteringToRemoveTrack"
00688     <<" N of tracks="<<GetTrackEntries()<<endl;
00689   g.Print();
00690   return -1;
00691  }
00692 
00693  //  setup inverse of covariance error matrix
00694  //TMatrixD cinv(TMatrixD::kInverted,m_error);
00695  TMatrixD cinv(3,3); GetErrorMatrixVertex(cinv);
00696  cinv.Invert(&det_tmp);
00697  if (det_tmp == 0) {
00698   cout<<"cinv inv. fault!! in LCDVToplVRT::FilteringToRemoveTrack"<<endl;
00699   cinv.Print();
00700   return -1;
00701  }
00702 
00703  //  setup vertex momentum.
00704  TMatrixD q0(3,1); SmoothingParameters(trk,q0); 
00705 
00706  //  loop over till chi**2 is converged.
00707  TMatrixD a(5,3);
00708  TMatrixD b(5,3);
00709  TMatrixD h0(5,1);
00710  TMatrixD x(x0);
00711  TMatrixD q(q0);
00712  TMatrixD mcov(3,3);
00713  Double_t dcsold=1e20;
00714  linearizeChargedTrack(a,b,h0,x,q);
00715  TMatrixD r(p0); r -= h0;
00716  TMatrixD ax0(a,TMatrixD::kMult,x0); r -= ax0;
00717  TMatrixD bq0(b,TMatrixD::kMult,q0); r -= bq0;
00718  TMatrixD gr(g,TMatrixD::kMult,r);
00719  TMatrixD rgr(r,TMatrixD::kTransposeMult,gr);
00720  Double_t chisq=rgr(0,0);
00721  m_chisquared -= chisq;
00722 
00723  Int_t iteration=0;
00724  TMatrixD x_save(x);
00725  TMatrixD q_save(q);
00726  TMatrixD mcov_save(mcov);
00727  Double_t chisq_save=1e20;
00728  for (iteration=0; iteration < m_maxtry ; iteration++) {
00729   linearizeChargedTrack(a,b,h0,x,q);
00730   TMatrixD g_b(g,TMatrixD::kMult,b);
00731   TMatrixD w(b,TMatrixD::kTransposeMult,g_b);
00732   w.Invert(&det_tmp);
00733   if (det_tmp == 0) {
00734    cout<<"w inv. fault!! in LCDVToplVRT::FilteringToRemoveTrack"<<" "
00735      <<"iteration="<<iteration<<" "
00736      <<endl;
00737    // Iteration step is diverged...return the best fit...
00738    x   = x_save;
00739    q   = q_save;
00740    mcov = mcov_save;
00741    chisq = chisq_save;
00742    break;
00743   }
00744   TMatrixD  bTg(b,TMatrixD::kTransposeMult,  g);
00745   TMatrixD  wbTg(w,TMatrixD::kMult     , bTg);
00746   TMatrixD bwbTg(b,TMatrixD::kMult     , wbTg);
00747   TMatrixD gbwbTg(g,TMatrixD::kMult     ,bwbTg);
00748 
00749   TMatrixD gb(g); gb -= gbwbTg;
00750   TMatrixD gba(gb,TMatrixD::kMult,a);
00751   TMatrixD cov(cinv); 
00752   TMatrixD aTgba(a,TMatrixD::kTransposeMult,gba); cov -= aTgba;
00753   cov.Invert(&det_tmp);
00754   if (det_tmp == 0) {
00755    cout<<"cov inv. fault!! in LCDVToplVRT::FilteringToRemoveTrack"<<" "
00756      <<"iteration="<<iteration<<" "
00757      <<endl;
00758    // Iteration step is diverged...return the best fit...
00759    x   = x_save;
00760    q   = q_save;
00761    mcov = mcov_save;
00762    chisq = chisq_save;
00763    break;
00764   }
00765   mcov=cov;
00766 
00767   TMatrixD p0h0(p0); p0h0 -= h0;
00768   TMatrixD gbp0h0(gb,TMatrixD::kMult,p0h0);
00769   TMatrixD aTgbp0h0(a,TMatrixD::kTransposeMult,gbp0h0);
00770   TMatrixD mtmp(cinv,TMatrixD::kMult,x0); mtmp -= aTgbp0h0;
00771   x.Mult(cov,mtmp);
00772 
00773   TMatrixD ax(a,TMatrixD::kMult,x);
00774   TMatrixD p0h0ax(p0h0); p0h0ax -= ax;
00775   TMatrixD gp0h0ax(g,TMatrixD::kMult,p0h0ax);
00776   TMatrixD bTgp0h0ax(b,TMatrixD::kTransposeMult,gp0h0ax);
00777   q.Mult(w,bTgp0h0ax);
00778 
00779   //TMatrixD covinv(TMatrixD::kInverted,cov);
00780   TMatrixD covinv(cov);
00781   covinv.Invert(&det_tmp);
00782   if (det_tmp == 0) {
00783    cout<<"covinv inv. fault!! in LCDVToplVRT::FilteringToRemoveTrack"<<" "
00784      <<"iteration="<<iteration<<" "
00785      <<endl;
00786    // Iteration step is diverged...return the best fit...
00787    x   = x_save;
00788    q   = q_save;
00789    mcov = mcov_save;
00790    chisq = chisq_save;
00791    break;
00792    return -1;
00793   }
00794 
00795   TMatrixD xx0(x); xx0 -= x0;
00796   TMatrixD covinvxx0(covinv,TMatrixD::kMult,xx0);
00797   TMatrixD mdeltachi2(xx0,TMatrixD::kTransposeMult,covinvxx0);
00798 
00799   chisq=mdeltachi2(0,0);
00800   if (iteration > 0 && TMath::Abs(chisq-dcsold) < m_epscut) break;
00801 
00802   // Iteration step is diverged...return the best fit...
00803   if (chisq > 1.3*dcsold) {
00804    x   = x_save;
00805    q   = q_save;
00806    mcov = mcov_save;
00807    chisq = chisq_save;
00808    break;
00809   }
00810 
00811   if (iteration == 0 || chisq < chisq_save) {
00812    x_save=x;
00813    q_save=q;
00814    mcov_save=mcov;
00815    chisq_save=chisq;
00816   }
00817 
00818   dcsold=chisq;
00819  }
00820 
00821  //  save new vertex infomation.
00822  SetVertex(x);
00823  SetErrorMatrixVertex(mcov);
00824  m_chisquared -= chisq;
00825  if (m_chisquared < 0) m_chisquared=0;
00826  // m_qvtx    -= trk->GetCharge();
00827 
00828  return iteration;
00829 
00830 }

Double_t LCDVToplVRT::GetChi2  )  [inline]
 

Definition at line 41 of file LCDVToplVRT.h.

References m_chisquared.

Referenced by LCDVToplGhost::CheckV0Vertex(), LCDVTopl::CheckV0Vertex(), GetConfLevel(), and LCDVTopl::PrintOutForDebug().

00041 { return m_chisquared; } //Get chi2 of the vertex fit.

Double_t LCDVToplVRT::GetConfLevel  )  [inline]
 

Definition at line 42 of file LCDVToplVRT.h.

References GetChi2(), and GetTrackEntries().

00042              { 
00043    return TMath::Prob(GetChi2(),2*GetTrackEntries()-3);
00044  }

Double_t LCDVToplVRT::GetDecayLength TVector3  x_from  ) 
 

Definition at line 279 of file LCDVToplVRT.cxx.

References GetVertexVector().

Referenced by LCDVToplGhost::GetNNoutputSeedVertex(), LCDVToplGhost::GetSeedVertexByClassicMethod(), LCDVToplBase::GetSeedVertexByClassicMethod(), LCDVTopl::GetSeedVertexByClassicMethod(), LCDVTopl::GetSeedVertexByNNMethod(), LCDVTopl::PrintOutForDebug(), and LCDVTopl::SortVertexByDecayLength().

00279                         {
00280  return (GetVertexVector() - xpt).Mag();
00281 }

Double_t LCDVToplVRT::GetEpscut  )  [inline]
 

Definition at line 46 of file LCDVToplVRT.h.

References m_epscut.

00046 { return m_epscut; }   //Get eps. cut

Double_t LCDVToplVRT::GetErrorDecayLength TVector3  x_from,
TMatrixD &  err_from
 

Definition at line 284 of file LCDVToplVRT.cxx.

References GetErrorMatrixVertex(), and GetVertexVector().

Referenced by LCDVToplGhost::CalcHFTagNN(), LCDVToplGhost::GetNNoutputSeedVertex(), LCDVToplGhost::GetSeedVertexByClassicMethod(), LCDVToplBase::GetSeedVertexByClassicMethod(), LCDVTopl::GetSeedVertexByClassicMethod(), and LCDVTopl::GetSeedVertexByNNMethod().

00284                                     {
00285  TVector3 dx=GetVertexVector() - xpt;
00286  Double_t d=dx.Mag();
00287 
00288  TMatrixD dddxT(3,1);
00289  dddxT(0,0) = dx[0]/d;
00290  dddxT(1,0) = dx[1]/d;
00291  dddxT(2,0) = dx[2]/d;
00292  TMatrixD emvrt(3,3); GetErrorMatrixVertex(emvrt);
00293  emvrt += em_xpt;
00294  TMatrixD tmp0(emvrt,TMatrixD::kMult,dddxT);
00295  TMatrixD tmp1(dddxT,TMatrixD::kTransposeMult,tmp0);
00296 
00297  return tmp1(0,0);
00298 }

void LCDVToplVRT::GetErrorMatrixVertex TMatrixD &  em  ) 
 

Definition at line 266 of file LCDVToplVRT.cxx.

References m_error.

Referenced by GetErrorDecayLength().

00266                            {
00267  emvrt(0,0) = m_error[0];
00268  emvrt(1,0) = m_error[1];
00269  emvrt(1,1) = m_error[2];
00270  emvrt(2,0) = m_error[3];
00271  emvrt(2,1) = m_error[4];
00272  emvrt(2,2) = m_error[5];
00273  emvrt(0,1) = emvrt(1,0);
00274  emvrt(0,2) = emvrt(2,0);
00275  emvrt(1,2) = emvrt(2,1);
00276 }

TLorentzVector LCDVToplVRT::GetFourVector  )  [inline]
 

Definition at line 50 of file LCDVToplVRT.h.

References m_a4vec.

Referenced by LCDVToplGhost::GetNNoutputSeedVertex(), LCDVToplGhost::GetSeedVertexByClassicMethod(), LCDVToplBase::GetSeedVertexByClassicMethod(), LCDVTopl::GetSeedVertexByClassicMethod(), and LCDVTopl::GetSeedVertexByNNMethod().

00050 { return m_a4vec; }//Get Vertex 4 Vect.

Double_t LCDVToplVRT::GetFourVectorE  )  [inline]
 

Definition at line 55 of file LCDVToplVRT.h.

References m_a4vec.

00055 { return m_a4vec.E(); } //Get Vertex E 

TLorentzVector* LCDVToplVRT::GetFourVectorPtr  )  [inline]
 

Definition at line 51 of file LCDVToplVRT.h.

References m_a4vec.

00051 { return &m_a4vec; }//Get Vertex 4 Vect.

Double_t LCDVToplVRT::GetFourVectorPx  )  [inline]
 

Definition at line 52 of file LCDVToplVRT.h.

References m_a4vec.

00052 { return m_a4vec.Px(); } //Get Vertex Px

Double_t LCDVToplVRT::GetFourVectorPy  )  [inline]
 

Definition at line 53 of file LCDVToplVRT.h.

References m_a4vec.

00053 { return m_a4vec.Py(); } //Get Vertex Py

Double_t LCDVToplVRT::GetFourVectorPz  )  [inline]
 

Definition at line 54 of file LCDVToplVRT.h.

References m_a4vec.

00054 { return m_a4vec.Pz(); } //Get Vertex Pz

Double_t LCDVToplVRT::GetMass  )  [inline]
 

Definition at line 57 of file LCDVToplVRT.h.

References m_a4vec.

Referenced by LCDVToplGhost::CheckKs0Vertex(), LCDVToplBase::CheckKs0Vertex(), LCDVTopl::CheckKs0Vertex(), LCDVToplGhost::GetNNoutputSeedVertex(), LCDVToplGhost::GetSeedVertexByClassicMethod(), LCDVToplBase::GetSeedVertexByClassicMethod(), LCDVTopl::GetSeedVertexByClassicMethod(), and LCDVTopl::GetSeedVertexByNNMethod().

00057 { return m_a4vec.M(); }//Get Vertex mass

Int_t LCDVToplVRT::GetMaxtry  )  [inline]
 

Definition at line 58 of file LCDVToplVRT.h.

References m_maxtry.

00058 { return m_maxtry; } //Get max. # of try

Int_t LCDVToplVRT::GetMcVrt  )  [inline]
 

Definition at line 78 of file LCDVToplVRT.h.

References m_mcvrt.

00078 { return m_mcvrt; }

Double_t LCDVToplVRT::GetPchi2 Int_t  itrk  ) 
 

Definition at line 141 of file LCDVToplVRT.cxx.

References GetTrackAt(), LCDVToplTRK::GetTrackParameter(), and GetVertex().

00141                     {
00142  LCDVToplTRK* trk=GetTrackAt(itrk);
00143 
00144  Int_t i=0;
00145  Double_t det_tmp=0;
00146 
00147  //  setup vertex position.
00148  TMatrixD x0(3,1); GetVertex(x0);
00149 
00150  //  setup track parameter and its error
00151  TMatrixD p0(5,1);
00152  for (i=0 ; i < 5 ; i++) { p0(i,0)=trk->GetTrackParameter(i); }
00153  TMatrixD g(5,5);
00154  trk->GetErrorMatrix(g);
00155  g.Invert(&det_tmp);
00156  if (det_tmp == 0) {
00157   cout<<"g inv. fault!! in LCDVToplVRT::GetPchi2"<<endl;
00158   return 1e20;
00159  }
00160 
00161  //  setup vertex momentum.
00162  TMatrixD q0(3,1); SmoothingParameters(trk,q0); 
00163 
00164  //  loop over till chi**2 is converged.
00165  TMatrixD a(5,3);
00166  TMatrixD b(5,3);
00167  TMatrixD h0(5,1);
00168  linearizeChargedTrack(a,b,h0,x0,q0);
00169  TMatrixD r(p0)          ; r -= h0;
00170  TMatrixD ax0(a,TMatrixD::kMult,x0); r -= ax0;
00171  TMatrixD bq0(b,TMatrixD::kMult,q0); r -= bq0;
00172  TMatrixD gr(g,TMatrixD::kMult,r);
00173  TMatrixD rgr(r,TMatrixD::kTransposeMult,gr);
00174 
00175  // return rgr(0,0);
00176 
00177  //  setup inverse of covariance error matrix
00178  //TMatrixD cinv(TMatrixD::kInverted,m_error);
00179  TMatrixD cinv(3,3); GetErrorMatrixVertex(cinv);
00180  cinv.Invert(&det_tmp);
00181  if (det_tmp == 0) {
00182   cout<<"cinv inv. fault!! in LCDVToplVRT::GetPchi2"<<endl;
00183   return 1e20;
00184  }
00185 
00186  TMatrixD x(x0);
00187  TMatrixD q(q0);
00188  Double_t dcsold=1e20;
00189  Double_t chisq=0.0;
00190  Int_t iteration=0;
00191  for (iteration=0; iteration < m_maxtry ; iteration++) {
00192   linearizeChargedTrack(a,b,h0,x,q);
00193   TMatrixD g_b(g,TMatrixD::kMult,b);
00194   TMatrixD w(b,TMatrixD::kTransposeMult,g_b);
00195   w.Invert(&det_tmp);
00196   if (det_tmp == 0) {
00197    cout<<"w inv. fault!! in LCDVToplVRT::GetPchi2"<<endl;
00198    return 1e20;
00199   }
00200   TMatrixD  bTg(b,TMatrixD::kTransposeMult,  g);
00201   TMatrixD  wbTg(w,TMatrixD::kMult     , bTg);
00202   TMatrixD bwbTg(b,TMatrixD::kMult     , wbTg);
00203   TMatrixD gbwbTg(g,TMatrixD::kMult     ,bwbTg);
00204 
00205   TMatrixD gb(g); gb -= gbwbTg;
00206   TMatrixD gba(gb,TMatrixD::kMult,a);
00207   TMatrixD cov(cinv); 
00208   TMatrixD aTgba(a,TMatrixD::kTransposeMult,gba); cov -= aTgba;
00209   cov.Invert(&det_tmp);
00210   if (det_tmp == 0) {
00211    cout<<"cov inv. fault!! in LCDVToplVRT::GetPchi2"<<endl;
00212    return 1e20;
00213   }
00214 
00215   TMatrixD p0h0(p0); p0h0 -= h0;
00216   TMatrixD gbp0h0(gb,TMatrixD::kMult,p0h0);
00217   TMatrixD aTgbp0h0(a,TMatrixD::kTransposeMult,gbp0h0);
00218   TMatrixD mtmp(cinv,TMatrixD::kMult,x0); mtmp -= aTgbp0h0;
00219   x.Mult(cov,mtmp);
00220 
00221   TMatrixD ax(a,TMatrixD::kMult,x);
00222   TMatrixD p0h0ax(p0h0); p0h0ax -= ax;
00223   TMatrixD gp0h0ax(g,TMatrixD::kMult,p0h0ax);
00224   TMatrixD bTgp0h0ax(b,TMatrixD::kTransposeMult,gp0h0ax);
00225   q.Mult(w,bTgp0h0ax);
00226 
00227   //TMatrixD covinv(TMatrixD::kInverted,cov);
00228   TMatrixD covinv(cov);
00229   covinv.Invert(&det_tmp);
00230   if (det_tmp == 0) {
00231    cout<<"covinv inv. fault!! in LCDVToplVRT::GetPchi2"<<endl;
00232    return 1e20;
00233   }
00234 
00235   TMatrixD xx0(x); xx0 -= x0;
00236   TMatrixD covinvxx0(covinv,TMatrixD::kMult,xx0);
00237   TMatrixD mdeltachi2(xx0,TMatrixD::kTransposeMult,covinvxx0);
00238 
00239   chisq=mdeltachi2(0,0);
00240   if (iteration > 0 && TMath::Abs(chisq-dcsold) < m_epscut) break;
00241   
00242   // Iteration step is diverged...return the best fit...
00243   if (chisq > dcsold) {
00244    chisq = dcsold;
00245    break;
00246   }
00247 
00248   dcsold=chisq;
00249  }
00250 
00251  return rgr(0,0)+chisq;
00252 }

Double_t LCDVToplVRT::GetSortVal  )  [inline]
 

Definition at line 76 of file LCDVToplVRT.h.

References m_sortval.

00076 { return m_sortval; } // Get val. for a sort.

TLorentzVector LCDVToplVRT::GetTrack4MomentumVector Int_t  itrk  ) 
 

Definition at line 326 of file LCDVToplVRT.cxx.

References LCDVToplTRK::GetMagneticField(), GetTrackAt(), and SmoothingParameters().

Referenced by CalcFourVector().

00326                                {
00327  LCDVToplTRK* trk=GetTrackAt(itrk);
00328  TMatrixD q(3,1);
00329  SmoothingParameters(trk,q);
00330  Double_t pt=trk->GetMagneticField()/333.567/TMath::Abs(q(0,0));
00331  Double_t mpi=0.13956995;
00332  return TLorentzVector(pt*TMath::Cos(q(1,0)),pt*TMath::Sin(q(1,0)),pt*q(2,0),
00333             TMath::Sqrt(pt*(1.0+q(2,0)*q(2,0))*pt + mpi*mpi));
00334 }

LCDVToplTRK* LCDVToplVRT::GetTrackAt Int_t  itrk  )  [inline]
 

Definition at line 64 of file LCDVToplVRT.h.

References m_track_list.

Referenced by AddTrack(), LCDVToplGhost::CalcHFTagNN(), LCDVTopl::CalcPTMass(), GetPchi2(), GetTrack4MomentumVector(), GetTrackMomentumVector(), LCDVToplGhost::GetVertexEntriesWithNN(), LCDVTopl::MergeVertex(), LCDVTopl::PrintOutForDebug(), RemoveTrack(), RemoveTrackAt(), and VertexFit().

00064 { return m_track_list[itrk]; }//Get LCDVToplTRK

Int_t LCDVToplVRT::GetTrackEntries  )  [inline]
 

Definition at line 63 of file LCDVToplVRT.h.

References m_ntrk.

Referenced by AddTrack(), LCDVToplGhost::CalcHFTagNN(), LCDVTopl::CalcPTMass(), LCDVToplGhost::CheckKs0Vertex(), LCDVToplBase::CheckKs0Vertex(), LCDVTopl::CheckKs0Vertex(), LCDVToplGhost::CheckLambda0Vertex(), LCDVToplBase::CheckLambda0Vertex(), LCDVTopl::CheckLambda0Vertex(), GetConfLevel(), LCDVToplGhost::GetNNoutputSeedVertex(), LCDVToplGhost::GetSeedVertexByClassicMethod(), LCDVToplBase::GetSeedVertexByClassicMethod(), LCDVTopl::GetSeedVertexByClassicMethod(), LCDVToplGhost::GetSeedVertexByNNMethod(), LCDVTopl::GetSeedVertexByNNMethod(), LCDVToplGhost::GetVertexEntriesWithNN(), LCDVTopl::MergeVertex(), LCDVTopl::PrintOutForDebug(), RemoveTrack(), and VertexFit().

00063 { return m_ntrk; }// Get # of Tracks in the vertex.

TVector3 LCDVToplVRT::GetTrackMomentumVector Int_t  itrk  ) 
 

Definition at line 318 of file LCDVToplVRT.cxx.

References LCDVToplTRK::GetMagneticField(), GetTrackAt(), and SmoothingParameters().

Referenced by LCDVToplGhost::CheckLambda0Vertex(), LCDVToplBase::CheckLambda0Vertex(), and LCDVTopl::CheckLambda0Vertex().

00318                            {
00319  LCDVToplTRK* trk=GetTrackAt(itrk);
00320  TMatrixD q(3,1);
00321  SmoothingParameters(trk,q);
00322  Double_t pt=trk->GetMagneticField()/333.567/TMath::Abs(q(0,0));
00323  return TVector3(pt*TMath::Cos(q(1,0)),pt*TMath::Sin(q(1,0)),pt*q(2,0));
00324 }

void LCDVToplVRT::GetVertex TMatrixD &  a  ) 
 

Definition at line 255 of file LCDVToplVRT.cxx.

References m_fitparm.

Referenced by FilteringToAddTrack(), FilteringToRemoveTrack(), and GetPchi2().

00255                    {
00256  a(0,0) = m_fitparm[0];
00257  a(1,0) = m_fitparm[1];
00258  a(2,0) = m_fitparm[2];
00259 }

Double_t LCDVToplVRT::GetVertexCharge  )  [inline]
 

Definition at line 69 of file LCDVToplVRT.h.

References m_qvtx.

Referenced by LCDVToplGhost::CheckKs0Vertex(), LCDVToplBase::CheckKs0Vertex(), LCDVTopl::CheckKs0Vertex(), LCDVToplGhost::CheckLambda0Vertex(), LCDVToplBase::CheckLambda0Vertex(), LCDVTopl::CheckLambda0Vertex(), LCDVToplGhost::GetSeedVertexByClassicMethod(), LCDVToplBase::GetSeedVertexByClassicMethod(), LCDVTopl::GetSeedVertexByClassicMethod(), and LCDVTopl::GetSeedVertexByNNMethod().

00069 { return m_qvtx; }    //Get Vertex charge

TVector3 LCDVToplVRT::GetVertexVector  ) 
 

Definition at line 261 of file LCDVToplVRT.cxx.

References m_fitparm.

Referenced by LCDVToplGhost::CalcHFTagNN(), LCDVTopl::FindVertices(), GetDecayLength(), GetErrorDecayLength(), LCDVTopl::GetHFTagNN(), LCDVTopl::GetMinVrOverMinVs(), LCDVToplGhost::GetNNoutputSeedVertex(), LCDVToplGhost::GetNNoutputTrackAttach(), LCDVToplGhost::GetSeedVertexByClassicMethod(), LCDVToplBase::GetSeedVertexByClassicMethod(), LCDVTopl::GetSeedVertexByClassicMethod(), LCDVTopl::GetSeedVertexByNNMethod(), LCDVToplGhost::GetTrackAttachByClassicMethod(), LCDVToplBase::GetTrackAttachByClassicMethod(), and LCDVTopl::GetVertexBySimpleIteration().

00261                    { 
00262  return TVector3(m_fitparm[0],m_fitparm[1],m_fitparm[2]); 
00263 }

Double_t LCDVToplVRT::GetVertexX  )  [inline]
 

Definition at line 72 of file LCDVToplVRT.h.

References m_fitparm.

Referenced by LCDVTopl::PrintOutForDebug().

00072 { return m_fitparm[0]; }//Get Vertex Position(X)

Double_t LCDVToplVRT::GetVertexY  )  [inline]
 

Definition at line 73 of file LCDVToplVRT.h.

References m_fitparm.

Referenced by LCDVTopl::PrintOutForDebug().

00073 { return m_fitparm[1]; }//Get Vertex Position(Y)

Double_t LCDVToplVRT::GetVertexZ  )  [inline]
 

Definition at line 74 of file LCDVToplVRT.h.

References m_fitparm.

Referenced by LCDVTopl::PrintOutForDebug().

00074 { return m_fitparm[2]; }//Get Vertex Position(Z)

Double_t LCDVToplVRT::GetVsig  )  [inline]
 

Definition at line 75 of file LCDVToplVRT.h.

References m_vsig.

Referenced by LCDVTopl::GetMinVrOverMinVs(), LCDVToplGhost::GetSeedVertexByClassicMethod(), LCDVToplBase::GetSeedVertexByClassicMethod(), LCDVTopl::GetSeedVertexByClassicMethod(), LCDVTopl::GetVertexBySimpleIteration(), LCDVTopl::PrintOutForDebug(), and LCDVTopl::SortVertexByVsigInTrack().

00075 { return m_vsig; };   //Get Vertex sig.

Int_t LCDVToplVRT::IndexOfTrack LCDVToplTRK trk  ) 
 

Definition at line 490 of file LCDVToplVRT.cxx.

References m_ntrk, and m_track_list.

00490                         {
00491  Int_t itrk;
00492  for (itrk=0 ; itrk < m_ntrk ; itrk++) {
00493   if(m_track_list[itrk] == trk) break;
00494  }
00495  if (itrk >= m_ntrk) itrk=-1;
00496  return itrk;
00497 }

void LCDVToplVRT::Init TObjArray *  tracks,
TVector3  xinit
[private]
 

Definition at line 119 of file LCDVToplVRT.cxx.

References AddTrack(), and Init().

00119                            {
00120  Init(xinit);
00121 
00122  Int_t    i   = 0;
00123  Int_t    ntrks = tracks->GetEntries();
00124  LCDVToplTRK* trk  = 0;
00125  for (i=0 ; i < ntrks ; i++) {
00126   trk=(LCDVToplTRK*)(tracks->At(i));
00127   AddTrack(trk);
00128  }
00129  if (GetChi2()>0) {
00130  // CalcFourVector();
00131   m_vsig =0;
00132  }
00133 }

void LCDVToplVRT::Init TVector3  xinit  )  [private]
 

Definition at line 97 of file LCDVToplVRT.cxx.

References m_epscut, m_fitparm, m_maxtry, and m_ntrk.

Referenced by Clean(), Init(), and LCDVToplVRT().

00097                   {
00098  Int_t i=0;
00099 
00100  m_ntrk    = 0;
00101  m_maxtry   = 50;
00102  m_epscut   = 1E-3;
00103  for (i=0 ; i < 3 ; i++) { m_fitparm[i] = xinit[i]; }
00104  m_error[0]=1;
00105  m_error[1]=0;
00106  m_error[2]=1;
00107  m_error[3]=0;
00108  m_error[4]=0;
00109  m_error[5]=1;
00110  for (i=0 ; i < 100 ; i++) { m_track_list[i]=0;}
00111  m_a4vec   = TLorentzVector(0.0,0.0,0.0,0.0);
00112  m_chisquared = 0;
00113  m_qvtx    = 0;
00114  m_vsig    =-1;
00115  m_sortval  = 0;
00116  m_mcvrt   = 0;
00117 }

Bool_t LCDVToplVRT::IsSortable  )  const [inline]
 

Definition at line 129 of file LCDVToplVRT.h.

00129 { return kTRUE; }

void LCDVToplVRT::linearizeChargedTrack TMatrixD &  a,
TMatrixD &  b,
TMatrixD &  h0,
TMatrixD &  x,
TMatrixD &  q
 

Definition at line 832 of file LCDVToplVRT.cxx.

00833                                   {
00834  /*------------------------------------------------------------------- */
00835  /*                                  */
00836  /*  LinearizeTrack: a c/c++ version of Lothar Bauerdicks fortran  */
00837  /*                                  */
00838  /*  calculate and return A, B, h0 from v0, q0:            */
00839  /*                                  */
00840  /*  calculate coefficients of taylor expansion for estimated     */
00841  /*  track parameters h around point (v0,q0):             */
00842  /*                                  */
00843  /*   h  =  h(v,q) + eps                     */
00844  /*    \approx h(v0,q0) + A.(v-v0) + B.(q-q0) + eps         */
00845  /*     =  h0 + A.v + B.q + eps                 */
00846  /*  where                              */
00847  /*   A = dh/dv(v0,q0),                      */
00848  /*   B = dh/dq(v0,q0), and                    */
00849  /*   h0 = h(v0,q0) - A.v0 - B.q0 are the              */
00850  /*  derivatives of track parameters w/r to vertex position      */
00851  /*  and track 3-momentum at space point v0 and estimated momentum q0 */
00852  /*                                  */
00853  /*  track model:                           */
00854  /*  h = {d0,phi0,w0,z0,tl0}                      */
00855  /*  v = {x,y,z}                           */
00856  /*  q = {w,tl,psi}                          */
00857  /*                                  */
00858  /*  for a charged particle (helix parameters in BaBar conventions)  */
00859  /*  --------------------------------------------------------------  */
00860  //  d0  = 1/w - (1/w + y*cos(phi) - x*sin(phi))/cos(gamma)
00861  //  phi0 = phi + gamma
00862  //  w0  = w
00863  //  z0  = z + gamma/w*tl
00864  //  tl0 = tl
00865  //  where
00866  //  phi = atan2(Py/Px)
00867  //  gamma = atan((x*cos(phi) + y*sin(phi))/
00868  //        (x*sin(phi) - y0*cos(phi) - 1/w))
00869  /*                                  */
00870  /*  for a neutral particle (w == 0)                 */
00871  /*  -------------------------------                 */
00872  /*  d0 =                               */
00873  /*  w0 = w                              */
00874  /*  tl0 = tl                             */
00875  /*  psi0 = psi                            */
00876  /*  z0 = z - r*cos(xi)*tl                      */
00877  /*                                  */
00878  /*--------------------------------------------------------------------*/
00879 
00880  Double_t w  = q0(0,0);
00881  Double_t phi = q0(1,0);
00882  Double_t tl = q0(2,0);
00883 
00884  Double_t x  = v0(0,0);
00885  Double_t y  = v0(1,0);
00886  Double_t z  = v0(2,0);
00887 
00888  Double_t cp = TMath::Cos(phi);
00889  Double_t sp = TMath::Sin(phi);
00890  Double_t oow = 1.0/w;
00891 
00892  Double_t bb = x*cp + y*sp;
00893  Double_t cc = oow + y*cp - x*sp;
00894  Double_t gma = TMath::ATan(bb/(-cc));
00895 
00896  Double_t cg = TMath::Cos(gma);
00897  Double_t sg = TMath::Sin(gma);
00898 
00899  //Calc. transformed quantities
00900  Double_t phi0= phi + gma;
00901  //Double_t d0 = oow - cc/cg;
00902  Double_t d0 =-oow + cc/cg;
00903  Double_t z0 = z + gma/w*tl;
00904 
00905  // h(v0,q0)
00906  h0(0,0) = d0;
00907  h0(1,0) = phi0;
00908  h0(2,0) = w;
00909  h0(3,0) = z0;
00910  h0(4,0) = tl;
00911 
00912  //calc. Jacobians
00913  Double_t mx=x - oow*sp;
00914  Double_t my=y + oow*cp;
00915  Double_t m2=mx*mx + my*my;
00916  TMatrixD dgdv(3,1);
00917  dgdv(0,0)=-my/m2;
00918  dgdv(1,0)= mx/m2;
00919  dgdv(2,0)= 0.0;
00920  TMatrixD dgdq(3,1);
00921  dgdq(0,0)=-oow*oow*bb/m2;
00922  dgdq(1,0)= y*dgdv(0,0) - x*dgdv(1,0);
00923  dgdq(2,0)= 0.0;
00924 
00925  //  d d0 / d x, d y, d z
00926  //a(0,0) = (cg*sp - sg*dgdv(0,0)*(oow - x*sp + y*cp))/cg/cg;
00927  //a(0,1) =-(cg*cp + sg*dgdv(1,0)*(oow - x*sp + y*cp))/cg/cg;
00928  //a(0,2) = 0.0;
00929  a(0,0) =-(cg*sp - sg*dgdv(0,0)*(oow - x*sp + y*cp))/cg/cg;
00930  a(0,1) =+(cg*cp + sg*dgdv(1,0)*(oow - x*sp + y*cp))/cg/cg;
00931  a(0,2) = 0.0;
00932  //  d phi0/ d x, d y, d z
00933  a(1,0) = dgdv(0,0);
00934  a(1,1) = dgdv(1,0);
00935  a(1,2) = 0.0;
00936  //  d w / d x, d y, d z
00937  a(2,0) = 0.0;
00938  a(2,1) = 0.0;
00939  a(2,2) = 0.0;
00940  //  d z0 / d x, d y, d z
00941  a(3,0) = tl/w*dgdv(0,0);
00942  a(3,1) = tl/w*dgdv(1,0);
00943  a(3,2) = 1.0;
00944  //  d tl / d x, d y, d z
00945  a(4,0) = 0.0;
00946  a(4,1) = 0.0;
00947  a(4,2) = 0.0;
00948 
00949  //  d d0 / d w0, d phi00, d tl0
00950  //b(0,0) =-oow*oow + (oow*oow*cg - sg*dgdq(0,0)*cc)/cg/cg;
00951  //b(0,1) = (bb*cg - sg*dgdq(1,0)*cc)/cg/cg;
00952  //b(0,2) = 0.0;
00953  b(0,0) =-(-oow*oow + (oow*oow*cg - sg*dgdq(0,0)*cc)/cg/cg);
00954  b(0,1) =-((bb*cg - sg*dgdq(1,0)*cc)/cg/cg);
00955  b(0,2) = 0.0;
00956  //  d psi0 / d w0, d phi00, d tl0
00957  b(1,0) = dgdq(0,0);
00958  b(1,1) = 1.0 + dgdq(1,0);
00959  b(1,2) = 0.0;
00960  //  d w / d w0, d phi00, d tl0
00961  b(2,0) = 1.0;
00962  b(2,1) = 0.0;
00963  b(2,2) = 0.0;
00964  //  d z0 / d w0, d phi00, d tl0
00965  b(3,0) = tl/w*(dgdq(0,0) - gma/w);
00966  b(3,1) = tl/w* dgdq(1,0);
00967  b(3,2) = gma/w;
00968  //  d tl / d w0, d phi00, d tl0
00969  b(4,0) = 0.0;
00970  b(4,1) = 0.0;
00971  b(4,2) = 1.0;
00972 
00973  // h0(v0,q0) = h(v0,q0) - a*v0 - b*q0
00974  TMatrixD av0(a,TMatrixD::kMult,v0);
00975  TMatrixD bq0(b,TMatrixD::kMult,q0);
00976  TMatrixD av0bq0(av0); av0bq0 += bq0;
00977  h0 -= av0bq0;
00978 
00979 }

LCDVToplVRT & LCDVToplVRT::operator+= const LCDVToplVRT  ) 
 

Definition at line 85 of file LCDVToplVRT.cxx.

References AddTrack(), m_ntrk, and m_track_list.

00085                               {
00086  Int_t ntrk=p.m_ntrk;
00087  Int_t itrk=0;
00088  LCDVToplTRK* trk=0;
00089  for (itrk=0 ; itrk < ntrk ; itrk++) {
00090   trk=p.m_track_list[itrk];
00091   AddTrack(trk,1);
00092  }
00093  return *this;
00094 }

LCDVToplVRT & LCDVToplVRT::operator= const LCDVToplVRT  ) 
 

Definition at line 62 of file LCDVToplVRT.cxx.

References m_epscut, m_maxtry, m_ntrk, and m_track_list.

00062                               {
00063  m_maxtry  = p.m_maxtry;
00064  m_epscut  = p.m_epscut;
00065  m_ntrk   = p.m_ntrk;
00066  Int_t    i=0;
00067  for (i=0 ; i < 100 ; i++) {
00068   m_track_list[i]=p.m_track_list[i];
00069  }
00070  for (i=0 ; i < 3 ; i++) {
00071   m_fitparm[i] = p.m_fitparm[i];
00072  }
00073  for (i=0 ; i < 6 ; i++) {
00074   m_error[i]  = p.m_error[i];
00075  }
00076  m_a4vec   = p.m_a4vec;
00077  m_qvtx   = p.m_qvtx;
00078  m_chisquared= p.m_chisquared;
00079  m_vsig   = p.m_vsig;
00080  m_sortval  = p.m_sortval;
00081  m_mcvrt   = p.m_mcvrt;
00082  return *this;
00083 }

Int_t LCDVToplVRT::RemoveTrack LCDVToplTRK trk,
Int_t  f_fit
 

Definition at line 434 of file LCDVToplVRT.cxx.

References GetTrackAt(), and GetTrackEntries().

00434                              {
00435  Int_t ntrks   = GetTrackEntries();
00436  Bool_t f_no_track = kTRUE;
00437  Int_t itrk    = 0;
00438  Bool_t f_ip_track = kFALSE;
00439  LCDVToplTRK* trkj;
00440  for (itrk=0 ; itrk < ntrks ; itrk++) {
00441   trkj=GetTrackAt(itrk);
00442   if (trk == trkj) {
00443    f_no_track = kFALSE;
00444   }
00445   if (trkj->GetTrackID() < 0) {
00446    f_ip_track = kTRUE;
00447   }
00448  }
00449  if (f_no_track) { return 0; }
00450 
00451  m_qvtx -= trk->GetCharge();
00452 
00453  if (f_fit > 0) {
00454   if (ntrks < 3 || (ntrks <= 3 && f_ip_track)) {
00455    m_chisquared = 1E10;
00456   } else if (trk->GetTrackID() >= 0) {
00457    if (FilteringToRemoveTrack(trk) < 0) {
00458     cout<<"Something wrong FilteringToRemoveTrack vrt="<<this<<" "
00459       <<"trk="<<trk<<" "
00460       <<endl;
00461     return -1;
00462    }
00463   }
00464  }
00465 
00466  for (Int_t i=0 ; i < m_ntrk ; i++) {
00467   if(m_track_list[i] == trk) {
00468    m_track_list[i] = 0;
00469   }
00470  }
00471  CompressTracksList();
00472  return 0;
00473 }

Int_t LCDVToplVRT::RemoveTrack LCDVToplTRK trk  ) 
 

Definition at line 430 of file LCDVToplVRT.cxx.

Referenced by RemoveTrackAt().

00430                        {
00431  return RemoveTrack(trk,1);
00432 }

Int_t LCDVToplVRT::RemoveTrackAt Int_t  itrk,
Int_t  f_fit
 

Definition at line 426 of file LCDVToplVRT.cxx.

References GetTrackAt(), and RemoveTrack().

00426                             {
00427  return RemoveTrack(GetTrackAt(itrk),f_fit);
00428 }

Int_t LCDVToplVRT::RemoveTrackAt Int_t  itrk  ) 
 

Definition at line 422 of file LCDVToplVRT.cxx.

00422                      {
00423  return RemoveTrackAt(itrk,1);
00424 }

void LCDVToplVRT::SetEpsCut Double_t  a  )  [inline]
 

Definition at line 91 of file LCDVToplVRT.h.

References m_epscut.

00091 { m_epscut = a; } //Set eps. cut

void LCDVToplVRT::SetErrorMatrixVertex TMatrixD &  err  ) 
 

Definition at line 364 of file LCDVToplVRT.cxx.

References m_error.

00364                           {
00365  m_error[0]=err(0,0);
00366  m_error[1]=err(1,0);
00367  m_error[2]=err(1,1);
00368  m_error[3]=err(2,0);
00369  m_error[4]=err(2,1);
00370  m_error[5]=err(2,2);
00371 }

void LCDVToplVRT::SetMaxtry Int_t  a  )  [inline]
 

Definition at line 92 of file LCDVToplVRT.h.

References m_maxtry.

00092 { m_maxtry = a; } //Set max. # of try

void LCDVToplVRT::SetMcVrt Int_t  a  )  [inline]
 

Definition at line 99 of file LCDVToplVRT.h.

References m_mcvrt.

00099 { m_mcvrt=a; } // Set MC vertex.

void LCDVToplVRT::SetSortVal Double_t  v  )  [inline]
 

Definition at line 98 of file LCDVToplVRT.h.

References m_sortval.

00098 { m_sortval=v; } // Set val. for a sort

void LCDVToplVRT::SetTrackAt LCDVToplTRK trk,
Int_t  a
[inline]
 

Definition at line 100 of file LCDVToplVRT.h.

References m_track_list.

00100 { m_track_list[a]=trk; }

void LCDVToplVRT::SetVertex TVector3   ) 
 

Definition at line 351 of file LCDVToplVRT.cxx.

References m_fitparm.

00351                    {
00352  m_fitparm[0]=a[0];
00353  m_fitparm[1]=a[1];
00354  m_fitparm[2]=a[2];
00355 }

void LCDVToplVRT::SetVertex TMatrixD &  a  ) 
 

Definition at line 357 of file LCDVToplVRT.cxx.

References m_fitparm.

00357                    {
00358  m_fitparm[0]=a(0,0);
00359  m_fitparm[1]=a(1,0);
00360  m_fitparm[2]=a(2,0);
00361 }

void LCDVToplVRT::SetVertex Double_t *   ) 
 

Definition at line 345 of file LCDVToplVRT.cxx.

References m_fitparm.

Referenced by LCDVToplGhost::CheckV0Vertex(), LCDVTopl::CheckV0Vertex(), LCDVTopl::FindVertices(), and LCDVTopl::GetVertexBySimpleIteration().

00345                    {
00346  m_fitparm[0]=a[0];
00347  m_fitparm[1]=a[1];
00348  m_fitparm[2]=a[2];
00349 }

void LCDVToplVRT::SetVsig Double_t  v  )  [inline]
 

Definition at line 97 of file LCDVToplVRT.h.

References m_vsig.

Referenced by LCDVTopl::FindVertices(), and LCDVTopl::GetVertexBySimpleIteration().

00097 { m_vsig=v; } //Set Vertex  significance

void LCDVToplVRT::SmoothingParameters LCDVToplTRK trk,
TMatrixD &  q
 

Definition at line 981 of file LCDVToplVRT.cxx.

References LCDVToplTRK::GetTrackParameter().

Referenced by GetTrack4MomentumVector(), and GetTrackMomentumVector().

00981                                  {
00982  Int_t i=0;
00983  Double_t det_tmp=0;
00984 
00985  //  setup track parameter and its error
00986  TMatrixD p0(5,1);
00987  for (i=0 ; i < 5 ; i++) { p0(i,0)=trk->GetTrackParameter(i); }
00988  TMatrixD g(5,5);
00989  trk->GetErrorMatrix(g);
00990  g.Invert(&det_tmp);
00991  if (det_tmp == 0) {
00992   cout<<"g inv. fault!! in LCDVToplVRT::SmoothingParameters"<<endl;
00993  }
00994 
00995  //  setup vertex momentum.
00996  TMatrixD q0(3,1);
00997  q0(0,0) = p0(2,0); q0(1,0) = p0(1,0); q0(2,0) = p0(4,0);
00998 
00999  TMatrixD a(5,3);
01000  TMatrixD b(5,3);
01001  TMatrixD h0(5,1);
01002  TMatrixD x0(3,1); GetVertex(x0);
01003  linearizeChargedTrack(a,b,h0,x0,q0);
01004 
01005  TMatrixD g_b(g,TMatrixD::kMult,b);
01006  TMatrixD w(b,TMatrixD::kTransposeMult,g_b);
01007  w.Invert(&det_tmp);
01008  if (det_tmp == 0) {
01009   cout<<"w inv. fault!! in LCDVToplVRT::SmoothingParameters"<<endl;
01010  }
01011  TMatrixD p0h0(p0); p0h0 -= h0;
01012  TMatrixD ax(a,TMatrixD::kMult,x0);
01013  TMatrixD p0h0ax(p0h0); p0h0ax -= ax;
01014  TMatrixD gp0h0ax(g,TMatrixD::kMult,p0h0ax);
01015  TMatrixD bTgp0h0ax(b,TMatrixD::kTransposeMult,gp0h0ax);
01016  q.Mult(w,bTgp0h0ax);
01017  
01018 }

LCDVToplTRK** LCDVToplVRT::Tracks  )  [inline]
 

Definition at line 114 of file LCDVToplVRT.h.

00114 { return m_track_list; }

Int_t LCDVToplVRT::VertexFit TVector3  xvinit  ) 
 

Definition at line 1047 of file LCDVToplVRT.cxx.

References m_fitparm.

01047                       {
01048  Int_t i=0;
01049  for (i=0 ; i < 3 ; i++) { m_fitparm[i] = xvinit[i]; }
01050  return VertexFit();
01051 }

Int_t LCDVToplVRT::VertexFit  ) 
 

Definition at line 1021 of file LCDVToplVRT.cxx.

References FilteringToAddTrack(), GetTrackAt(), GetTrackEntries(), LCDVToplTRK::GetTrackID(), m_chisquared, and m_error.

01021               {
01022  Int_t i=0;
01023  m_error[0]=1;
01024  m_error[1]=0;
01025  m_error[2]=1;
01026  m_error[3]=0;
01027  m_error[4]=0;
01028  m_error[5]=1;
01029  m_chisquared = 0;
01030  // m_qvtx    = 0;
01031 
01032  Int_t ntrks=GetTrackEntries();
01033  LCDVToplTRK* trk =0;
01034  for (i=0 ; i < ntrks ; i++) {
01035   trk=GetTrackAt(i);
01036   if (trk->GetTrackID() >= 0) {
01037    if (FilteringToAddTrack(trk) < 0) {
01038     cout<<"Something wrong FilteringToAddTrack trk="<<trk<<endl;
01039     return 0;
01040    }
01041   }
01042  }
01043 
01044  return 1;
01045 }


Member Data Documentation

TLorentzVector LCDVToplVRT::m_a4vec [private]
 

Definition at line 147 of file LCDVToplVRT.h.

Referenced by CalcFourVector(), GetFourVector(), GetFourVectorE(), GetFourVectorPtr(), GetFourVectorPx(), GetFourVectorPy(), GetFourVectorPz(), and GetMass().

Double_t LCDVToplVRT::m_chisquared [private]
 

Definition at line 149 of file LCDVToplVRT.h.

Referenced by GetChi2(), and VertexFit().

Double_t LCDVToplVRT::m_epscut [private]
 

Definition at line 142 of file LCDVToplVRT.h.

Referenced by GetEpscut(), Init(), LCDVToplVRT(), operator=(), and SetEpsCut().

Double_t LCDVToplVRT::m_error[6] [private]
 

Definition at line 146 of file LCDVToplVRT.h.

Referenced by GetErrorMatrixVertex(), SetErrorMatrixVertex(), and VertexFit().

Double_t LCDVToplVRT::m_fitparm[3] [private]
 

array of pointers to track

Definition at line 145 of file LCDVToplVRT.h.

Referenced by GetVertex(), GetVertexVector(), GetVertexX(), GetVertexY(), GetVertexZ(), Init(), SetVertex(), and VertexFit().

Int_t LCDVToplVRT::m_maxtry [private]
 

Definition at line 141 of file LCDVToplVRT.h.

Referenced by GetMaxtry(), Init(), LCDVToplVRT(), operator=(), and SetMaxtry().

Int_t LCDVToplVRT::m_mcvrt [private]
 

Definition at line 152 of file LCDVToplVRT.h.

Referenced by GetMcVrt(), and SetMcVrt().

Int_t LCDVToplVRT::m_ntrk [private]
 

Definition at line 143 of file LCDVToplVRT.h.

Referenced by CalcFourVector(), CompressTracksList(), DeleteTracks(), GetTrackEntries(), IndexOfTrack(), Init(), LCDVToplVRT(), operator+=(), and operator=().

Double_t LCDVToplVRT::m_qvtx [private]
 

Definition at line 148 of file LCDVToplVRT.h.

Referenced by GetVertexCharge().

Double_t LCDVToplVRT::m_sortval [private]
 

Definition at line 151 of file LCDVToplVRT.h.

Referenced by GetSortVal(), and SetSortVal().

LCDVToplTRK* LCDVToplVRT::m_track_list[100] [private]
 

Definition at line 144 of file LCDVToplVRT.h.

Referenced by CompressTracksList(), DeleteTracks(), GetTrackAt(), IndexOfTrack(), LCDVToplVRT(), operator+=(), operator=(), and SetTrackAt().

Double_t LCDVToplVRT::m_vsig [private]
 

Definition at line 150 of file LCDVToplVRT.h.

Referenced by GetVsig(), and SetVsig().


The documentation for this class was generated from the following files:
Generated on Tue Jul 18 18:34:08 2006 for LCDROOT by  doxygen 1.4.6